Wednesday, 17/08/2022 - 02:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH An Ninh D

Thời khóa biểu năm học 2018-2019

          

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1A

 

GVCN:  ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN             

 

Buổi Sáng:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h 00

Chào cờ

 

1

Học vần

Học vần

Thể dục

(Thầy Tâm)

Mĩ thuật

(Cô Hồng Liên)

Học vần (TV)

GDNGLL

Tuần cuối trong tháng

2

Học vần

Học vần

Học vần

Tăng cường (TV)

Học vần (TV)

3

Toán

TNXH

(Cô Hoa Lan)

Học vần

Âm nhạc

Toán

 

                                         Ra chơi 20 phút

4

Đạo đức

Toán

Thủ công

Tăng cường (T)

Tăng cường (TV)

5

 

 

 

(Cô Hồng Liên)

 

 

Buổi Chiều:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Các lớp tăng cường, lớp học 2 buổi/ ngày vào học từ 14h00 đến 16h 30

2

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

Học vần

Tăng cường (TV)

 

3

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

Học vần

Tăng cường (TV)

 

 

Ra chơi 20 phút

 

4

Anh văn

(Cô Hoa Lan)

Tăng cường (T)

Tăng cường (TV)

Toán

Tăng cường (T)

 

5

(Cô Mai)

(Cô Mai)

(Cô Bích Liên)

(Cô Bích Liên)

(Cô Mai)

 

        

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1B

GVCN: PHẠM THỊ DIỄM KIỀU

 

Buổi Sáng:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h 00

Chào cờ

 

1

Học vần

TNXH

(Cô Hoa Lan)

Thủ công

Học vần

Âm nhạc

GDNGLL

Tuần cuối trong tháng

2

Học vần

Học vần

Thể dục

(Thầy Tâm)

Học vần

Tăng cường (TV)

3

Toán

Học vần

Học vần

Toán

Tăng cường (T)

 

Ra chơi 20 phút

4

Đạo đức

(Thầy Liêm)

Toán

Học vần

Tăng cường (TV)

Tăng cường (T)

5

 

 

 

 

(CôThi )

 

Buổi Chiều:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Các lớp tăng cường, lớp học 2 buổi/ ngày vào học từ 14h00 đến 16h 30

1

 

 

 

 

 

 

2

Mĩ thuật

(Cô Thi)

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

Học vần (TV)

 

3

Anh văn

(Cô Hoa Lan)

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

Học vần (TV)

 

 

Ra chơi 20 phút

 

4

 

Tăng cường (T)

Tăng cường (T)

Tăng cường (T)

Toán

 

5

 

(CôThi )

(CôThi )

Cô Kiều

Cô Kiều

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1C

GVCN: LÊ THỊ THANH THỦY

 

Buổi sáng:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h 00

Chào cờ

 

1

Đạo đức

(Thầy Liêm)

Tăng cường (TV)

Học vần

Toán

Toán

GDNGLL

Tuần cuối trong tháng

2

Học vần

TNXH

(Cô Hoa Lan)

Học vần

Học vần

Âm nhạc

3

Học vần

Tăng cường (TV)

Thể dục

(Thầy Tâm)

Học vần

Học vần (TV)

 

Ra chơi 20 phút

4

Toán

Tăng cường (T)

Thủ công

Tăng cường (TV)

Học vần (TV)

5

 

(Cô Mai)

 

 

 

 

Buổi chiều:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Các lớp tăng cường, lớp học 2 buổi/ ngày vào học từ 14h00 đến 16h 30

1

 

 

 

 

 

 

2

Anh văn

(Cô Hoa Lan)

Học vần

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

 

3

Mĩ thuật

(Cô Thi)

Học vần

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

 

 

Ra chơi 20 phút

 

4

 

Toán

Tăng cường (T)

Tăng cường (T)

Tăng cường (T)

 

5

 

(Cô Thủy)

(Cô Mai)

(Cô Mai)

(Cô Thủy)

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A

GVCN: HUỲNH THỊ THU TRANG

 

Buổi sáng:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h 00

Chào cờ

 

1

Tập đọc

Thể dục

(Thầy Tâm)

Tập đọc

Thể dục

(Thầy Tâm)

Chính tả

GDNGLL

Tuần cuối trong tháng

2

Tập đọc

Toán

Toán

Toán

Toán

3

Đạo đức

(Thầy Liêm)

Kể chuyện

Luyện từ và câu

Tập viết

Tập làm văn

 

Ra chơi 20 phút

4

Toán

Chính tả

Thủ công

TNXH

 

5

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Các lớp tăng cường buổi chiều vào học từ 14h00 đến 16h 30

2

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

Âm nhạc

Mỹ thuật

(Cô Hồng Liên)

Tăng cường (TV)

 

3

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

Anh văn

(Cô Hoa Lan)

Tăng cường (TV)

 

 

Ra chơi 20 phút

 

4

Tăng cường (T)

Tăng cường (T)

Tăng cường (T)

Tăng cường (TV)

Tăng cường (T)

 

5

(Cô Hồng Liên)

(Cô Hồng Liên)

(Cô Hồng Liên)

(Cô Hồng Liên)

(Cô Trang)

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2B

GVCN:  LÝ LIÊN

 

Buổi sáng:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h 00

Chào cờ

 

1

Tập đọc

Kể chuyện

Tập đọc

Tập viết

Chính tả

GDNGLL

Tuần cuối trong tháng

2

Tập đọc

Thể dục

(Thầy Tâm)

Luyện từ và câu

Thể dục

(Thầy Tâm)

Toán

3

Toán

Toán

Toán

Toán

Tập làm văn

 

Ra chơi 20 phút

4

Đạo đức

(Thầy Liêm)

Chính tả

Thủ công

 

TNXH

 

Tăng cường (TV)

5

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Các lớp tăng cường buổi chiều vào học từ 14h00 đến 16h 30

2

Tăng cường (TV)

Tăng cường (T)

Tăng cường (TV)

Tăng cường (T)

Mỹ thuật

(Cô Thi)

 

3

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

Tăng cường (T)

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

 

 

Ra chơi 20 phút

 

4

Tăng cường (T)

Tăng cường (TV)

Âm nhạc

Anh văn

(Cô Hoa Lan)

Tăng cường (TV)

 

5

Thầy Tâm

Cô Nhiên

Thầy Tâm

Cô Nhiên

Cô Nhiên

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2C

GVCN: LƯU THỊ HIỀN

 

Buổi sáng:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h 00

Chào cờ

 

1

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Tập viết

Chính tả

GDNGLL

Tuần cuối trong tháng

2

Tập đọc

Toán

Luyện từ và câu

Toán

Toán

3

Toán

Thể dục

(Thầy Tâm)

Toán

Thể dục

(Thầy Tâm)

Tập làm văn

 

Ra chơi 20 phút

4

Đạo đức

Kể chuyện

Thủ công

 

TNXH

 

Tăng cường (TV)

 

Buổi chiều

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Các lớp tăng cường buổi chiều vào học từ 14h00 đến 16h 30

1

 

 

 

 

 

 

2

Tăng cường TV)

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

Anh văn

(Cô Hoa Lan)

Tăng cường (TV)

 

3

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

Âm nhạc

Tăng cường (TV)

Mỹ thuật

(Cô Thi)

 

 

Ra chơi 20 phút

 

4

Tăng cường (T)

Tăng cường (T)

Tăng cường (T)

Tăng cường (T)

Tăng cường (T)

 

5

Thầy Thuận

Thầy Thuận

(Cô Hiền)

Thầy Thuận

(Cô Hồng Liên)

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A

  GVCN: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN   

 

Buổi sáng:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h 00

Chào cờ

 

1

Mỹ thuật

(Cô Thi)

Tin học

Anh văn

(Cô Sương)

Tập viết

Thể dục

(Thầy Tân)

GDNGLL

Tuần cuối trong tháng

2

Toán

Chính tả

Tập đọc

Luyện từ và câu

Toán

3

Tập đọc

Thể dục

(Thầy Tân)

Toán

Toán

Tập làm văn

 

Ra chơi 20 phút

4

Tập đọc  KC

Toán

TNXH

TNXH

Chính tả

5

Đạo đức

Thủ công

Tin học

Tăng cường (TV)

Tăng cường (TV)

 

Buổi chiều

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Các lớp tăng cường buổi chiều vào học từ 14h00 đến 16h 30

1

(Phòng 2)

 

 

 

 

 

2

Tăng cường (TV)

 

 

Anh văn

(Cô Sương)

 

 

3

Tăng cường (TV)

 

 

Anh văn

(Cô Sương)

 

 

 

Ra chơi 20 phút

 

4

Tăng cường (TV)

 

 

Âm nhạc

 

 

5

Cô Xuân

 

 

(Phòng 2)

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3B

GVCN: TRẦN THỊ SAO   

 

Buổi sáng:  

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h 00

Chào cờ

 

1

Toán

Toán

Tập đọc

Tập viết

Chính tả

GDNGLL

Tuần cuối trong tháng

2

Mỹ thuật

(Cô Thi)

Tin học

Anh văn

(Cô Sương)

Toán

Thể dục

(Thầy Tân)

3

Tập đọc

Chính tả

Toán

TNXH

 

Toán

 

Ra chơi 20 phút

4

Tập đọc KC

Thể dục

(Thầy Tân)

TNXH

 

Âm nhạc

Tập làm văn

5

Đạo đức

Thủ công

 

Luyện từ và câu

Tăng cường (TV)

Tăng cường  (TV)

 

Buổi chiều

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Các lớp tăng cường buổi chiều vào học từ 14h00 đến 16h 30

2

 

Tin học

 

 

Tăng cường  (TV)

 

3

 

Anh văn

(Cô Sương)

 

 

Tăng cường  (TV)

 

 

Ra chơi 20 phút

 

4

 

Anh văn

(Cô Sương)

 

 

Tăng cường  (TV)

(Phòng AN)

 

5

 

(Phòng 2)

 

 

Thầy Tâm

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A

GVCN: THÁI KIM HỒNG

Buổi sáng:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7 giờ

Chào cờ

 

 

 

 

 

1

Tập đọc

Luyện từ và câu

Toán

Luyện từ và câu

Toán

GDNGLL

Tuần cuối trong tháng

2

Toán

Toán

Tập đọc

Toán

Tập làm văn

3

Mỹ thuật

(Cô Thi)

Địa lý

Anh văn

(Cô Sương)

Thể dục

(Thầy Tân)

Thể dục

(Thầy Tân)

 

Ra chơi 20 phút

4

Chính tả

Kể chuyện

Tập làm văn

Đạo đức

 

Khoa học

5

Lịch sử

Tăng cường (TV)

Khoa học

Âm nhạc

Kỹ thuật

 

 

Buổi chiều:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

 

1

 

Anh văn

(Cô Sương)

 

 

 

 

2

 

Anh văn

(Phòng Âm Nhạc)

 

 

 

 

3

 

Tin học

 

 

 

 

 

Ra chơi 20 phút

 

4

 

Tin học

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4B

GVCN: LƯU QUỐC MINH

 

Buổi chiều:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Mỹ thuật

(Cô Thi)

Luyện từ và câu

Tập đọc

Toán

Toán

GDNGLL

Tuần cuối trong tháng

2

Tập đọc

Toán

Toán

Luyện từ và câu

Âm nhạc

3

Toán

Khoa học

Đạo đức

(ThầyPhụ)

Anh văn

(Cô Sương)

TLV

 

Ra chơi 20 phút

4

Chính tả

Thể dục

(ThầyTân)

Tập làm văn

Địa lý

Thể dục

(ThầyTân)

5

Lịch sử

Kể chuyện

Tăng cường (TV)

Khoa học

Kỹ thuật

16h 15

                                       Chào cờ

 

        

 

Buổi sáng:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h 00

Chào cờ

Sáng giờ học 7 giờ 30

1

Anh văn

(Cô Sương)

 

 

 

 

 

2

Anh văn

(Cô Sương)

 

 

 

 

 

3

Tin học

 

 

 

 

 

 

Ra chơi 20 phút

 

4

Tin học

 

 

 

 

 

5

(Phòng 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4C

GVCN: TRƯƠNG MINH HÒA

 

Buổi sáng:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7 giờ

Chào cờ

 

 

 

 

 

1

Tập đọc

Luyện từ và câu

Tập đọc

Toán

Toán

GDNGLL

Tuần cuối trong tháng

2

Toán

Toán

Toán

Luyện từ và câu

Tập làm văn

3

Chính tả

Khoa học

Tập làm văn

Địa lý

Kỹ thuật

 

Ra chơi 20 phút

4

Mỹ thuật

(Cô Thi)

Thể dục

(ThầyTân)

Đạo đức

(ThầyPhụ)

Anh văn

(Cô Sương)

Thể dục

(ThầyTân)

5

Lịch sử

Kể chuyện

Âm nhạc

Khoa học

Tăng cường (TV)

 

Buổi chiều:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7h 00

Chào cờ

         Sáng giờ học 7 giờ 30

1

 

 

 

 

Tin học

 

2

 

 

 

 

Tin học

 

3

 

 

 

 

Anh văn

(Cô Sương)

 

 

Ra chơi 20 phút

 

4

 

 

 

 

Anh văn

(Cô Sương)

 

5

 

 

 

 

Phòng 2

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A

 GVCN: ĐÀO TẤN BÌNH

 

Buổi chiều:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Âm nhạc

Toán

Tập đọc

Mỹ thuật

(Cô Thi)

Toán

GDNGLL

Tuần cuối trong tháng

2

Tập đọc

Luyện từ và câu

Toán

Toán

Anh văn

(Cô Sương)

3

Toán

TC(TV)

Thể dục

(ThầyTân)

Thể dục

(ThầyTân)

Tập làm văn

 

                                        Ra chơi 20 phút

4

Chính tả

Khoa hoc

Tập làm văn

Luyện từ và câu

Kỹ thuật

5

Lịch sử

Kể chuyện

Khoa hoc

Đạo đức

Địa lý

16h 15

Chào cờ

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

Sáng giờ học 7 giờ 30

 

1

Tăng cường (TV)

 

 

Anh văn

(Cô Sương)

 

 

2

Tăng cường (TV)

 

 

Anh văn

(Phòng 2)

 

3

Tăng cường (T)

 

 

Tin học

 

 

Ra chơi 20 phút

4

 

 

 

Tin học

 

5

(Thầy Tân)

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5B

GVCN: LÝ CHIẾN

 

Buổi chiều:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Tập đọc

Khoa học

(ThầyTâm)

Tập đọc

Toán

Khoa học

(ThầyTâm)

GDNGLL

Tuần cuối trong tháng

2

Âm nhạc

Luyện từ và câu

Toán

Luyện từ và câu

Anh văn

(Cô Hoa Lan)

3

Toán

Toán

Tập làm văn

Mĩ thuật

(Cô Thi)

Toán

 

Ra chơi 20 phút

4

Lịch sử

Tăng cương (TV)

Thể dục

(ThầyTân)

Thể dục

(ThầyTân)

Tập làm văn

5

Chính tả

Kể chuyện

Đạo đức

(ThầyThuận)

Kỹ thuật

Địa lý

16h 15

Chào cờ

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng:

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7